แผ่นกระเบื้องเตาอินฟาเรด

จําหนายกระเบื้องหัวเตาแกสอินฟราเรด  2 ประเภท

 

1.รุ่น Cordierite Plaque จากประเทศเยอรมัน ขนาด 9130x92 mm.

- ผลิตจาก Cordierite มีความแข็งแรงสูง, ทนตอแรงกระแทกและ การกัดกรอน, thermal shock resistance, อัตรา การยืดหดจากความรอนต่ํา, มีคุณสมบัติเปนฉนวนทางไฟฟา 

- ใหความรอนที่ชิ้นงานดวยการแผรังสี ผิวชิ้นงานรอนเร็วกวา การอบในเตาอบลมรอนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นงานหนา 

-สามารถทนความรอนไดสูงสุด 1,230 °c ที่ผิวกระเบื้อง 

- ติดตั้งงาย สามารถใชไดกับหัวเตา Schwank (Germany) , และ หัวเตา D.N.S. Engineering  (ใช้งาน 6 แผ่น)

- ราคาถูกกว่ารุ่น Maywick Ceramic Plaque 

Technical Specification:

 

2.รุ่น Maywick Ceramic Plaque จากประเทศอังกฤษ ขนาด 184x130 mm.

แผ่นเซรามิคไฟเบอร์ ขนาด 184mm x 130 mm มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนสูง อัตราขยาย-หดตัวต่ำกว่าแผ่นรังผึ้งทั่วไป เมื่อได้รับความร้อน กระเบื้องสามารถใช้งานได้ในช่วง Gas Consumption กว้าง โดยเฉพาะช่วง Exceed Gas ซึ่งโดยปกติกระเบื้องทั่วไปจะเกิดไฟย้อน เนื่องจากความร้อนซึมลึกผ่านสู่ห้องผสมแก๊ส ให้รังสีความร้อนสูงในช่วง Medium wave พิ้นผิวทรงพีระมิด

 

- แผ่ความร้อนที่มากกว่า รุ่น Cordierite Plaque 

- แผ่ความร้อนใต้เตาน้อยกว่า รุ่น Cordierite Plaque 

-ให้พื้นที่ผิวในการแผ่รังสีสูงสุด อัตราการบริโภคแก๊สต่ำ

- ราคาสูงกว่ารุ่น Cordierite Plaque 

-ติดตั้งงาย สามารถใชไดกับหัวเตา Schwank (Germany) , และ หัวเตา D.N.S. Engineering (ใช้งาน 3 แผ่น)

 

Visitors: 53,798